PROJEKTY UNIJNE

PROJEKTY UNIJNE

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzeniadziałalności B+R+I.
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.05-16-0009/18-00 z dnia 30 września 2019r.

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stalmet Józef Szostak.

Cel projektu: Głównym mierzalnym celem projektu jest wdrożenie nowego projektu wzorniczego, co będzie bezpośrednim rezultatem realizacji zakupionych w ramach usług doradczych:
1. strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego oraz
2. tworzenia rozwiązań, prototypowania i testowania.
Pozostałymi celami są:
1) Wykorzystanie aktualnego Know-how i własnych prac B+R.
2) Zwiększenie oferty firmy o nowe innowacyjne produkty zaawansowane technicznie i technologicznie, oraz dostosowane do potrzeb odbiorców z rynku, dotąd nie produkowane przez firmę tj.: Linia produktowa ogrzewaczy do C.O.pomp ciepła układów solarnych.
3) Wykorzystanie wolnych mocy przerobowych firmy i wykorzystanie jej pełnego potencjału.

Efektem projektu jest wdrożenie jednej linii produktów - ogrzewaczy do C.O. pomp ciepła układów solarnych o rożnych parametrach w firmie Beneficjenta.

Wartość całkowita projektu: 1 847 475,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1 500 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 975 000,00 PLN

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych w celu opracowania i wdrożenia nowego projektu wzorniczego dzięki któremu wprowadzone zostaną do oferty nowe innowacyjne produkty dotąd nie produkowane w firmie Beneficjenta tj.ogrzewacze do C.O.pomp ciepła układów solarnych o różnych parametrach. W tym celu wdrożone zostaną prace własne B+Rz zakresu technologii emaliowania do zastosowania w ogrzewaczach do C.O. pomp ciepła układów solarnych oraz zakupśrodków trwałych niezbędnych do wytworzenia nowych produktów. Beneficjent posiada gotową do wdrożenia technologiąemaliowania (TRL 9). W celu wdrożenia i opracowania nowych produktów na podstawie technologii emaliowania dozastosowania w ogrzewaczach do C.O. pomp ciepła układów solarnych niezbędne jest zakup usługi doradczej, którejzadaniem będzie opracowanie strategii działań, opracowanie założeń i określenie kierunków projektowych a takżeopracowanie projektu oraz prototypów i przeprowadzenie testów nowych produktów. W celem uruchomienia produkcjinowych produktów niezbędny jest zakup środków trwałych objętych regionalną pomocą inwestycyjną - Wydatki niezbędne doprodukcji i wprowadzenia nowych innowacyjnych produktów.: Zakup 4 szt. wanien,1 szt. dzwonowego pieca elektrycznegooraz 2 szt. mieszalników do nakładania emalii. Wdrożona nowa technologia pozwoli na opracowanie nowychinnowacyjnych produktów o zwiększonej żywotności,zwiększających efektywność i pozwalających na redukcję emisjizanieczyszczeń. Ogrzewacz do C.O.pomp ciepła układów solarnych pokryty powłoką w technologii emaliowania emaliąepoksydową modyfikowaną epoksyestrową jest to technologa proekologiczna. Technologia emaliowania zastępuje szkodliwądla środowiska,a wykorzystywaną przez inne przedsiębiorstwa technologię wykorzystywania anody tytanowej orazmagnezowej.